กิจกรรม : โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมต้านยาเสพติดและกิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์

กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์

กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์

กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์

กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์

กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์

กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด


รายละเอียด :
    เทศบาลตำบลสิชล และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดและวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีเจตนารมณ์/ นโยบาย ในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างเร่งด่วน และให้ประชาชนในชาติทุกหมู่เหล่า มีความรัก ความสามัคคี ถือเป็นวาระแห่งชาติของทุกคน ทุกภาคส่วน และพร้อมจะดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทุกกลุ่มทุกฝ่าย จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นิทรรศการเรื่องยาเสพติด และกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงโทษของยาเสพติดและให้ความสำคัญกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติด ด้วยการแสดงพลัง ทำกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ รวมทั้งเพื่อเป็นการบูรณาการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ให้สอดคล้องกับแผนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปและคืนความสุขให้คนในชาติ ตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. 3. เพื่อสร้างบรรยากาศ ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถนำความสงบสุขมาสู่สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย อำเภอสิชล หมวดการทาง สิชล ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 424 สถานีตำรวจภูธรสิชล โรงพยาบาลสิชล โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม โรงเรียนบ้านบางฉาง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อสม.เทศบาลตำบลสิชล สมัชชาหมู่บ้านต้านยาเสพติดอำเภอสิชล กู้ภัยสิชล กู้ภัย CB กู้ภัยสยาม
Slot Deposit Pulsa
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557    อ่าน 440 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**