กิจกรรม : กิจกรรมเสวนาแสดงความคิดการปฏิรูปประเทศไทย


รายละเอียด :
    วันอังคาร ที่ 8 กรกฎาคม 2557 ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตำบลสิชล จัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นทิศทางและแนวทางในการปฏิรูปประเทศไทยใน 11 ประเด็น ได้ประกอบด้วย 1.แนวทางการปฏิรูปทางการเมือง 2.แนวทางการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารประเทศ 3.แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 4.แนวทางการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน 5.แนวทางการปฏิรูปการทุจริตคอรัปชั่น 6.แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 7.แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ 8.ด้านข้อมูลข่าวสาร 9.ด้านความเหลื่อมล้ำทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 10.การจัดสรรทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ และน้ำ 11.ด้านอื่นๆ เช่น ระบบพลังงาน
Slot Deposit Pulsa
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กรกฏาคม 2557    อ่าน 6882 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**