ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรุ้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563
https://itas.nacc.go.th/go/eit/6m10u2
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน