ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลสิชล มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตุ พร้อมเครื่องปรับอากาศ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 คัน
ราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน 787,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่แนบท้ายประกาศนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 437 คน