ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราชพัฒนา ซอยแยกบ้านเลขที่ 299/9
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลสิชล
เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราชพัฒนา ซอยแยกบ้านเลขที่ 299/9
………………………………………..………….
ตามที่เทศบาลตำบลสิชล มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราชพัฒนา ซอยแยกบ้านเลขที่ 299/9 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ถนนกว้าง 4.50 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พื้นที่ถนนรวมไม่น้อยกว่า 99 ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสี่เหลี่ยมกว้างภายใน 0.60 เมตร ลึก 0.60 - 0.80 เมตร ยาว 22.00 เมตร ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลสิชล เลขที่ 16/2560 เป็นเงินจำนวน 156,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนั้น
เทศบาลตำบลสิชล ขอประกาศให้ทราบถึงราคากลางของโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลสิชลกำหนด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

(นายชาญวัฒนา อิสระวัฒนา)
นายกเทศมนตรีตำบลสิชล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 300 คน