ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิริยะพานิช ซอยแยกบ้านเลขที่ 306/8
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลสิชล
เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิริยะพานิช ซอยแยกบ้านเลขที่ 306/8
………………………………………..………….
ตามที่เทศบาลตำบลสิชล มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิริยะพานิช ซอยแยกบ้านเลขที่ 306/8 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พื้นที่ถนนรวมไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลสิชล เลขที่ 15/2560 เป็นเงินจำนวน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนั้น
เทศบาลตำบลสิชล ขอประกาศให้ทราบถึงราคากลางของโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลสิชลกำหนด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

(นายชาญวัฒนา อิสระวัฒนา)
นายกเทศมนตรีตำบลสิชล

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 282 คน