ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสมเด็จ
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลสิชล
เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสมเด็จ
………………………………………..………….
ตามที่เทศบาลตำบลสิชล มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างตกลงราคาโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสมเด็จ โดยติดตั้งโคมไฟไฮเพรสเซอร์โซเดียม ขนาด 250 วัตต์ ขาโคมไฟยาวไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร จำนวน 13 ชุด พร้อมพาดสายขนาดสายไฟฟ้า THW 35 ตารางมิลลิเมตร ได้ความยาวสายไฟฟ้ารวม 520 เมตร ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลสิชล เลขที่ 13/2560 เป็นเงินจำนวน 284,400.- บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนั้น
เทศบาลตำบลสิชล ขอประกาศให้ทราบถึงราคากลางของโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลสิชลกำหนด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

(นายชาญวัฒนา อิสระวัฒนา)
นายกเทศมนตรีตำบลสิชล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 285 คน