ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนทิพย์สวัสดิ์
  รายละเอียด :
ประกาศเทศบาลตำบลสิชล
เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนทิพย์สวัสดิ์
………………………………………..………….
ตามที่เทศบาลตำบลสิชล มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างตกลงราคาโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนทิพย์สวัสดิ์ โดยติดตั้งโคมไฟไฮเพรสเซอร์โซเดียม ขนาด 250 วัตต์ ขาโคมไฟยาวไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร จำนวน 9 ชุด พร้อมพาดสายขนาดสายไฟฟ้า THW 35 ตารางมิลลิเมตร ได้ความยาวสายไฟฟ้ารวม 300 เมตร ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลสิชล เลขที่ 9/2560 เป็นเงินจำนวน 181,800.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนั้น
เทศบาลตำบลสิชล ขอประกาศให้ทราบถึงราคากลางของโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลสิชลกำหนด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

(นายชาญวัฒนา อิสระวัฒนา)
นายกเทศมนตรีตำบลสิชล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 286 คน