ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชล ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ตามความในหมวดที่ 5 ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

SLOT DEPOSIT PULSA
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 295 คน