ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
19
20 พ.ค. 2564
12 การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
19
20 พ.ค. 2564
13 การแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลสิชล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
11
13 พ.ค. 2564
14 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
10
12 พ.ค. 2564
15 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
01 ก.พ. 2564
16 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
281
27 พ.ย. 2563
17 แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
17 ก.ย. 2563
18 แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
17 ก.ย. 2563
19 ประกาศคำสั่งเทศบาลตำบลสิชล เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
306
01 ก.ค. 2563
20 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
15 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14