ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
55
01 ต.ค. 2564
12 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
28 ก.ย. 2564
13 แผนจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
28 ก.ย. 2564
14 ประกาศยกเลิกการขอสำเนาเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
69
17 ก.ย. 2564
15 กิจกรรมจิดอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
11 ส.ค. 2564
16 แผ่นพับ การรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
09 ส.ค. 2564
17 การรณรงค์แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามหลักการ 3RS ดาวน์โหลดเอกสาร
2
09 ส.ค. 2564
18 การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
67
06 ส.ค. 2564
19 การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
75
06 ส.ค. 2564
20 การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
67
06 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15