ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
29 พ.ย. 2559
72 แผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
336
29 พ.ย. 2559
73 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
29 พ.ย. 2559
74 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
391
24 พ.ย. 2559
75 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
435
20 ก.ย. 2559
76 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได่รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
385
16 ส.ค. 2559
77 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
476
09 ส.ค. 2559
78 ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
435
20 มิ.ย. 2559
79 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
427
31 พ.ค. 2559
80 ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
454
19 เม.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15