ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 มาตฐานการให้บริการงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
286
22 ม.ค. 2561
42 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
269
01 ต.ค. 2560
43 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
271
01 ต.ค. 2560
44 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1๑2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
25 ก.ย. 2560
45 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
22 ก.ย. 2560
46 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง ประมูลราคาเพื่อเข้าดำเนินการในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลสิชล
296
14 ก.ค. 2560
47 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
358
19 พ.ค. 2560
48 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์กีฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
294
19 พ.ค. 2560
49 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสิชล (พ.ศ. 2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
289
01 พ.ค. 2560
50 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
256
01 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14