ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
28 ธ.ค. 2561
32 ประกาศแผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
26 ธ.ค. 2561
33 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
24 พ.ย. 2561
34 การให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลสิชล ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
282
24 พ.ย. 2561
35 แผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
24 พ.ย. 2561
36 แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
24 พ.ย. 2561
37 ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
24 พ.ย. 2561
38 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสิชล ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
22 ต.ค. 2561
39 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
270
30 ก.ย. 2561
40 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
30 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14