ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสิชล ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
22 ต.ค. 2561
52 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
317
30 ก.ย. 2561
53 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
30 พ.ค. 2561
54 มาตฐานการให้บริการงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
328
22 ม.ค. 2561
55 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
314
01 ต.ค. 2560
56 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
313
01 ต.ค. 2560
57 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1๑2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
25 ก.ย. 2560
58 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
371
22 ก.ย. 2560
59 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง ประมูลราคาเพื่อเข้าดำเนินการในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลสิชล
340
14 ก.ค. 2560
60 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
403
19 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15