ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
17 ธ.ค. 2564
2 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลสิชล ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
12 พ.ย. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบล เรื่องประมูลราคาเพื่อดำเนินการในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
23
25 ต.ค. 2564
4 เทศบาลตำบลสิชลรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
61
01 ต.ค. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 ต.ค. 2564
6 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
28 ก.ย. 2564
7 แผนจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
28 ก.ย. 2564
8 ประกาศยกเลิกการขอสำเนาเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
29
17 ก.ย. 2564
9 กิจกรรมจิดอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
11 ส.ค. 2564
10 การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
34
06 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14