ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
01 ก.พ. 2564
2 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
21
27 พ.ย. 2563
3 แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
17 ก.ย. 2563
4 แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
17 ก.ย. 2563
5 ประกาศคำสั่งเทศบาลตำบลสิชล เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
39
01 ก.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
15 มิ.ย. 2563
7 ประกาศยกเลิกการขอสำเนาเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
16
09 มิ.ย. 2563
8 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรุ้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
01 มิ.ย. 2563
9 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องราคาประเมินทันทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1) เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
22
29 พ.ค. 2563
10 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลสิชล ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
25 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12